ELEKTRONISKO PREČU PIRKŠANAS UN IZPLATĪŠANAS NOTEIKUMI

 

1.Vispārīgie noteikumi
Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā- Noteikumi) paredz preču pircēja (turpmāk tekstā- Pircējs) tiesības, pienākumus un atbildību iepērkoties interneta veikalā www.veikalsdarzam.lv, un SIA „Veikals dārzam“ (turpmāk tekstā- Pārdevējs) tiesības, pienākumus un atbildību pret Pircēju, viņam iegādājoties preces e-veikalā. Pircējs, iegādājoties preces e-veikalā, piekrīt šo noteikumu piemērošanai.


2.Līguma noslēgšana

2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad Pircējs interneta veikalā, noformējot pasūtījuma grozu, ir norādījis piegādes adresi, ir izvēlējies piegādes metodi, ir iepazinies ar vispārējiem Noteikumiem, ir izvēlējies apmaksas veidu un apstiprinājis to ar taustiņu «Apstiprinu pasūtījumu». Pirkšanas un pārdošanas līgums ir pusēm saistošs līdz pilnai šī līguma punktu izpildei. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šī līguma nosacījumiem vai kādam no tiem, tad tas pasūtījumu veikt nedrīkst.

2.2. Katrs noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzglabāts www.veikalsdarzam.lv datu bāzē. 

 
3. Pircēja tiesības
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces šajā interneta veikalā saskaņā ar šiem līguma Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā līguma, kas noslēgts interneta veikalā ar Pārdevēju (izņemot zemāk minētos izņēmumus), par to paziņojot Pārdevējam rakstiski 14 darba dienu laikā pēc preču piegādes datuma.
3.3. Pircēja tiesības atteikties no Pārdevēja noslēgtā līguma par pirkumu un pārdošanu elektroniskajā veikalā neattiecas uz šādiem līgumiem:
3.3.1. Līgumi par precēm, kas ātri bojājas vai īstermiņa precēm;
3.3.2. Līgumi par iepakotajām precēm, kas pēc iepakošanas ir izsaiņoti un kuras neatgriež atpakaļ ražotāja iepakojuma un/ vai atsevišķu fizisko īpašību izmaiņu dēļ;

3.4. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un tiesību aktos.
3.5 Pircējam, domājot, ka tika pārkāptas viņa tiesības, ir ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pārkāpuma dienas, jāiesniedz rakstiska pretenzija Pārdevējam, kurā tiktu izklāstītas prasības. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā bez maksas izskata iesniegumu un iesniedz detalizētu un motivētu rakstisku atbildi, pamatojoties uz dokumentiem. Ja problēmas nav iespējams atrisināt, Pircējam ir tiesības vērsties patērētāju strīdu izšķiršanas iestādē ārpustiesas kārtībā (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības ielas 55, Rīga, LV-1010 www.ptac.lv) vai tiesā.


4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam, izvēloties maksājuma veidu, ir jāapmaksā preču un piegādes cena, kā arī citi maksājumi (ja tie norādīti līgumā) un viņam ir jāpieņem pasūtītās preces.
4.2. Pircējs, izvēloties izņemt preces Preču pieņemšanas punktā, 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no preces piegādes datuma to atdod atpakaļ izvēlētajā Preces piegādes punktā.
4.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, Pircējam tie nekavējoties ir jāatjaunina.
4.4. Pircējam ir jāievēro arī citas prasības, kas noteiktas LR normatīvajos aktos.


5.Pārdevēja tiesības
5.1.Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt vai pārtraukt intertnrta veikala www.veikalsdarzam.lv funkcijas vai daļu no tām, kā arī e-veikalā izvietoto preču izkārtojumu. Veiktās izmaiņas neietekmē līguma izpildi, kas jau veiktas pirms šīm izmaiņām.
5.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav par to samaksājis 3 (trīs) darbadienu laikā, izvēloties maksāt, lietojot bankas pārskaitījumu vai elektroniskās apmaksas sistēmas „Paysera“ un „Paypal“.
5.3.Kad Pircējs izvēlas maksāt skaidrā naudā pie preču saņemšanas, Pārdevējs, šauboties par pasūtījumā formā sniegto informāciju, ir tiesīgs sazināties ar Pircēju uz pasūtījumā norādītajiem rekvizītiem. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā stājas spēkā no dienas, kad Pārdevējs sazinājās ar Pircēju.

5.4.Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja:
5.4.1. Pārdevējs nevar sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas;
5.4.2. Pircējs nenodrošina Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā;

5.4.3. Pircējs nesniedz Pārdevējam piekrišanu, lai pārbaudītu viņa personas datus.
5.5. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevējam vai interneta veikala darbībai, Pārdevējs bez brīdinājuma var ierobežot, apstādināt (pārtraukt) piekļuvi e-veikalam un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem saistītajiem Pircēja zaudējumiem.
5.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus, ievietojot tos e-veikala tīmekļa vietnē. Izmaiņas visiem turpmākajiem darījumiem stājas spēkā no publikācijas brīža.

5.7. Ņemot vērā ārkārtīgi plašo Pārdevēja interneta veikalā pieejamo Preču klāstu, neskatoties uz Pārdevēja saprātīgajām pūlēmpastāv iespēja, ka dažām Precēm var tikt noteiktas nepareizas cenas. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču sniegtā cena ir nepareiza, Pārdevējs par to informē e-pastā vai citādā veidā (ar zvanu un/vai SMS īsziņu) informē Pircēju un atceļ pasūtījumu. Pircējam ir atkārtoti jāpasūta tā pati Prece par pareizo cenu. Jāņem vērā, ka gadījumā, ja kļūdainā cena ir acīmredzama un Pircējs pamatoti varēja atpazīt šādu kļūdainu cenu, Pārdevējs nav pienākuma pārdot Preces Pircējam par nepareizu (zemāku) cenu.


5.8. Pārdevējam ir citas tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un tiesību aktos.

 

6.Pārdevēja pienākumi un garantija
6.1. Pārdevējs apņemas pielikt pūles, lai ļautu Pircējam pareizi izmantot e-veikala pakalpojumus.
6.2. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtītās preces, viņš apņemas piedāvāt Pircējam analoģisku produktu vai produktu ar līdzīgākām īpašībām. Ja Pircējs atsakās pieņemt preci, kas tika piedāvāta kā analoga vai līdzīga, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikts avansa maksājums, un visos gadījumos atcelt pasūtījumu. Preču atlikums noliktavā un interneta veikalā var nesakrist, tāpēc Pārdevējs patur tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu vai tā daļu preču dēļ, kuras, sākot pasūtījuma apstrādi, noliktavā vairs nav pieejamas. 

6.3. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja rakstiskajām prasībām, tad viņam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja iesnieguma saņemšanas, ja vien Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti nav paredzējuši citādi, sniedz Pircējam (lietotājam) detalizētu un pamatotu rakstisku atbildi.

6.4. Pārdevējs garantē preču kvalitāti.

6.5. Pārdevējs apņemas ievērot citas prasības, kas noteiktas šajos Noteikumos.


7. Preču piegāde
7.1. Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no piegādes metodēm, tie aprakstīti Noteikumu punktos 7.3.-7.5.
7.2. Ja Pircējs pats pieņem pasūtījumu, viņam jāuzrāda personu apliecinoša informācija, aizpildot pasūtījuma piegādes informācijas formu.
7.3. Ja Pircējs pasūtījuma formēšanas brīdī ir izvēlējies kurjera piegādes pakalpojumu:
7.3.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu;
7.3.2. Pircējs apņemas pieņemt preces pats vai arī norāda personu un tā datus, kas, kā pilnvarots pārstāvis preces var pieņemt. Pēc preču saņemšanas jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments (ID karte, pase vai auto vadītāja apliecība). Ja ir piegādāta uz Pircēja norādīto piegādes adresi saskaņā ar Pircēja norādījumiem, tiek uzskatīts, ka prece Pircējam ir nodota neskatoties uz to vai preci saņēmis pats Pircējs, vai jebkura cita persona, kura ir saņēmusi preci norādītajā adresē. Tādā gadījumā Pircējs nav tiesīgs izvirzīt jebkādas pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi neatbilstošai personai;

7.3.3. Preces Pircējam uzrāda/ izsniedz Pārdevēja pilvaroti klientu apkalpošanas pārstāvji;

7.3.4. Precīzā piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, cenas, izvēlētā maksājuma veida un piegādes metodes;

7.3.5. Piegādes laiks Pircējam norādīts pie izvēlētās piegādes metodes, kad tā tiek atlasīta, jūsu iepirkumu grozā mūsu interneta veikalā;

7.3.6. Ja preces netiek piegādātas plānotajā datumā, tad Pircējam nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc pasūtījuma piegādes datuma;

7.3.7. Piegādei līdz namdurvīm cenā neietilpst preces pasūtījumiem, kuru svars pārsniedz 31,5kg.
7.4. Pircējs var izvēlēties saņemt savas preces kādā no DPD saņemšanas punktiem, ko piedāvā Pārdevējs. Ja Pircējs ir izvēlējies šo metodi, pasūtīšanas procesā:
7.4.1. Pasūtītās preces ir jāizņem ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc Pārdevēja pilnvarotās personas preču piegāde paziņojuma Pricējam, citādāk preces tiks atgrieztas;

7.4.2. Preces var izņemt tikai persona, kas pasūtījumu nodevusi, vai persona, kas norādīta pasūtījuma iesniegšanas laikā. Kad pasūtījums tiek saņemts pie Pārdevēja pilnvarotās personas, Pircējam šai personai ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (ID karte, pase vai autovadītāja apliecība).

7.5. Pircējs var saņemt preces kādā no Omniva pašapkalpošanās termināļiem, Pārdevējs par šādu iespēju norādījis pie pasūtījuma noformēšanas. Ja Pircējs pasūtīšanas laikā izvēlējies šo metodi:

7.5.1. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara un lieluma;
7.5.2. Preces piegādes datums tiek norādīts Pircējam pirkuma noformēšanas brīdī, izvēloties pircējam piemērotāko piegādes metodi.

7.5.3. Pasūtītās preces ir jāizņem ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc Pārdevēja pilnvarotās personas preču piegāde paziņojuma Pricējam, citādāk preces tiks atgrieztas;

7.5.4. Lai sūtījumu saņemtu pašapkalpošanās termināļos, ir nepieciešams pirms tam saņemt SMS ziņu savā mobilajā telefonā vai e-pastā ar unikālu sešu ciparu durvju atvēršanas kodu, ko sistēma izveidojusi.

7.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par gadījumiem, ja preces netiek Pircējam piegādātas, vai arī, ja piegāde tiek kavēta. Pie šā vainojama vai nu iesaistītā trešā puse, vai arī pats Pircējs.
7.7. Preču piegādes brīdī Pircējs kopā ar Pārdevēju vai personu, kas sniedz preču piegādes pakalpojumus, apņemas pārbaudīt piegādāto preču stāvokli, daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Pircējs paraksta nodošanas/ pieņemšanas dokumentu. Līdzko Pircējs paraksta sūtījuma saņemšanas papīrus, tiek uzskatīts, ka preces ir pienācīgā stāvoklī, nekas nav bojāts, kas neatticas uz rūpnieciskiem defektiem, kā arī produkts (-i) ir pilnā komplektācijā (ko var noteikt preču ārējā apskatē).

7.8. Ja, konstatējot iepakojuma bojājumu, tika konstatēta preču daudzuma, kvalitātes un sortimenta nesakritība, Pircējam ir jāatsakās pieņemt pasūtījumu. Tādā gadījumā ir jāaizpilda speciāls akts par sūtījumu atgriešanu. Ja Pircējs pieņem preces bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka preces ir tikušas piegādātas bez iepakojuma bojājumiem, to daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pirkšanas un pārdošanas līguma nosacījumiem. Tādā gadījumā Pircējam nav tiesību celt pretenzijas par iepakojuma bojājumiem, piegādāto daudzumu, kvalitāti un sortimentu (ko var noteikt preču ārējā apskatē).

7.9. Risks, pazaudējot vai sabojājot tikko saņemtās preces ir uz Pircēja pleciem, līdzko viņš tās ir saņēmis no kurjera rokām. Tad iestājas Pircēja atbildība, sabojājot šīs preces.

7.10. Ja saskaņā ar Noteikumu punktiem 7.3. – 7.5. Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai arī Pircējs par precēm nav samaksājis, un tās nevar viņam piegādāt kļūdainas informācijas dēļ, tātad šādas preces tiek atdotas Pārdevējam un pasūtījums tiek atcelts.   


8.Preču pirkšanas garantija un derīguma termiņš

8.1. Katras preces, ko pārdod www.veikalsdarzam.lv, īpašības ir norādītas katra produkta aprakstā.
8.2. Pārdevēja piedāvājumi ir labas kvalitātes, t.i. preču īpašības atbilst produkta aprakstam.
8.3. Pārdevējs nenes atbildību par to, ka preču krāsa, forma vai citi parametri interneta veikalā var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai sakarā ar Pircēja izmantotā monitora iespējamām īpatnībām. Pircējiem ieteicams izlasīt produkta aprakstu.

8.4. Pārdevējs visos gadījumos garantē preču kvalitāti (garantija pec likuma). Visā ES precēm tiek piemērota ne īsāka kā 24 mēnešu garantija. Vēloties to izmantot, Pircējam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums, kurā tiek norādīts iemesls (preču trūkums) kopā ar preces iegādes dokumentu.
8.5. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo tiesību aktos paredzētās lietotāja tiesības attiecībā likumā paredzēto garantijas termiņu nekvalitatīvas preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā.

8.6. Pārtikas apritē iesaistīto objektu reģistrācijas numuri 130016322, 190012196, 290002513, 560001044, 190013463, 130012188, 180001694, 130022073.


9.Tiesības atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma, preču maiņa un atpakaļ atdošana.

9.1  Pircējs, nesniedzot iemeslu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ir tiesīgs atcelt pirkšanas un pārdošanas līgumu, rakstveidā paziņojot Pārdevējam. Pircējs nav tiesīgs izmantot šo noteikumu 3.3. punktā paredzētajos gadījumos. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

9.2. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš atteikuma tiesībām tiek aprēķināts sekojoši:

9.2.1. Kad tiek noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot kurjeru kompāniju, saņem pasūtīto preci;

9.2.2. Ja pircējs ir pasūtījis vienā sūtījuma reizē vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi, - no dienas, kad pircējs vai cita persona, kas nav kurjera uzņēmums saņem gala produktu;
9.2.3. Ja produkts tiek piegādāts dažādās partijās vai pa daļām - no dienas, kad pircējs vai cita persona, nevis kurjeru kompānija saņem pēdējo partiju vai daļu;
9.2.4. Ja līgums par regulāru preču piegādi, kas norāda precīzu laikposmu - no dienas, kad pircējs vai cita persona, nevis kurjeru kompānija saņem pirmo produktu.

9.3. Ja Pircējs atsakās no Pārdošanas Līguma, kamēr prece vēl nav viņam izsūtīta, Pārdevējam šādu Pircēja atteikumu jāapstiprina un par to jāinformē Pircēju attiecīgi, ziņojot uz viņa izsniegto e-pasta adresi.

9.4. Ja Pircējs atsakās no Pārdošanas Līguma, pēc tam, kad pirkums jau ir piegādāts, vai arī tas ir saņemts atpakaļ, ievērojot Noteikumu nosacījumus punktos 9.13.-9.14.

9.5 Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā mainīt preces no prešu saņemšanas dienas, lai mainītu pret citām līdzīga izmēra, formas, krāsas, modeļa vai pilnīguma preces. Ja preču maiņas laikā rodas cenu atšķirības, Pircējam ir jāapmaksā Pārdevēja pārrēķinātā cenu starpība. Pircējam jāpaziņo par vēlmi izmantot Noteikumos sniegtās tiesības par preču atgriešanu Pārdevējam, paziņojot par to rakstot uz izsiegto e-pastu.

9.6. Ja pircējam nepatīk iegādātā produkta forma, izmērs, krāsa, modelis vai iegādāto preču sarežģītība, preces tiek mainītas un atgrieztas, saskaņā ar Latvijas Republikas PATĒRĒTĀJA TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMS

(10. pants – distances līgums (MK noteikumi Nr. 255 Noteikumi par distances līgumu), 12. pants – pircēju atteikumu tiesības, 13. pants – preces atbilstība, 17. pants – informācijas nodrošināšana, 27. pants – patērētāju prasījums, 28. pants – patērētāju tiesības (novērota natbilstība), 29. pants – patērētāju tiesības (novērota natbilstība), 30. pants – patērētāju tiesības (piegādes termiņi), 30(1).pants – piegādes riski, 33. pants – pārdevēja atbildība) noteikumiem. 14 dienu laikā Pircējam ir tiesības mainīt un atgriezt visus šajā sarakstā neiekļautos priekšmetus:

9.6.1. Mašīnas un mehāniskās ierīces;
9.6.2. Sauszemes transports;

9.6.3. .Augi un sēklas, dzīvnieki un atbilstošas kvalitātes pārtika preces;
9.6.4. Preču svēršana un mērīšana pēc Pircēja pieprasījuma un individuāla pasūtījuma, ir īpaši sagatavota un sagriezta, vai tamlīdzīgi.

9.7. Saskaņā ar preču rēķinu, Pārdevējs apņemas apmainīt preces ar tādas pašas formas, krāsas, izmēra, modeļa vai sarežģītības, ko Pircējs ir izvēlējies. Ja Pārdevējam nav piemērotu aizvietojamo preču, viņš/ viņa atgriež Pircējam visu samaksāto naudu. Nauda Pircējam tiek atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja vēlmi pielietot šīs tiesības, un ja preces nav atgrieztas Pircējam, Pārdevēja termiņš, kas norādīts šai precei, tiek aprēķināts no dienas, kad prece tika atdota Pārdevējam.

9.8. Pieņemot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

9.9. Pircēja tiesības atgriezt preci otrreiz, var izmantot tikai tad, ja preču atgriešanas termiņš nav pārsniegts, produkts nav mainījis savu izskatu, un tas nav bijis lietots. Visām atgriežmajām precēm jābūt ar oriģinālajām firmas zīmēm, aizsargmaisiņos un oriģinālajā, nesabojātā iepakojumā.

9.10. Neatkarīgi atgriežot preces Pārdevējam, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un viņa/ viņas vārds vai uzņēmuma nosaukums, telefona numurs un pareizi jāiesaiņo produkts, lai tas nosūtīšanas brīdī netiktu sabojāts. Pārdevējs nenes atbildību par iepakojumiem, kas nav pareizi piegādāti, ja nav norādīta pareiza adrese vai arī, ja nosūtīšanas laikā paciņa pazudusi vai tika sabojāta.

9.11. Ja Pircējs ir iegādājies produktu komplektu no www.veikalsdarzam.lv, viņam ir jānosūta atpakaļ pilnīgs preču komplekts Pārdevējam, t.i. Pircējs var sūtīt preces, kas ietilpušas šī produkta komplektācijā nevis kādas citas detaļas, attiecībā uz visām komplektā ietilpstošajām precēm. Gadījumā, ja vismaz viens no komplektā iekļautajiem priekšmetiem neatbilst 9.9. punkta Noteikumiem, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt visa produktu komplekta atgriešanu.

9.12. Preces ir jāatdod Pārdevējam, norādot preču atgriešanas apstiprinājumā Pircējam preču atgriešanas adresi. Preces jānosūta uz noliktaas adresi: V. Bielskio g. 16, LT-76161 Šauļi, Lietuva. Preču atpakaļ nodošana Pārdevēja noliktavā Pārdevēja rēķina. Preču atgriešanas izmaksas nosūtīšanai uz Pārdevēja noliktavu sedz pats Pārdevējs.

9.13. Pircēja nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu, un, ja Preces netiek nodotas Pārdevējam, šajā punktā norādīto termiņu aprēķina no dienas, kad Prece tiek nodota Pārdevējam.
9.14. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircēja samaksātās summas, kamēr preces nav nodotas Pārdevējam un tās nav pārbaudītas, vai ir ievēroti 9.9. punkta Noteikumi.

                                                                                                                                          

10.Atbildība
10.1. Pircējs atbild par reģistrācijas veidlapā sniegtās informācijas pareizību. Pircējs atbild par sekām, kas iestājas reģistrācijas veidlapas kļūdainas vai nepareizas aizpildīšanas dēļ.

10.2 Puses ir atbildīgas par elektroniskā nolikuma noslēgtā pirkuma un pārdošanas līguma pārkāpumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
10.3. Pēc reģistrācijas Pircējs atbild par savu pieejas interneta veikalam www.veikalsdarzam.lv datu drošību un/vai nodošanu trešām personām. Ja interneta veikala www.veikalsdarzam.lv pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja pieejas datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

10.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs nav ievērojis Pārdevēja ieteikumus un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, lai gan tāda iespēja viņam tika dota.

10.5. Ja interneta veikalā ir sniegtas norādes uz citu, trešo personu mājaslapām, Pārdevējs negarantē, ka informācija, kas kļūst pieejama, nospiežot uz attiecīgās norādes, ir pareiza, izsmeļoša un precīza, pat ja Pircējs piekļūst šīm mājaslapām, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošās norādes. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, patiesumu, precizitāti atbild trešās personas.

10.6. Pārdevējs nenes atbildību par to, ka preču krāsa, forma vai citi parametri interneta veikalā var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai sakarā ar Pircēja izmantotā monitora iespējamām īpatnībām.

11. Personīgo datu apstrāde

11.1. Šajos noteikumos paredzētie punkti par datu apstrādi attiecas uz personas datiem, kurus Pircējs un/vau tā pārstāvji iesniedz preču pasūtīšanas laikā (pirkšanas-pārdošanas līgums), izmantojot interneta vietni www.veikalsdarzam.lv . Citi Pārdevēja izveidotie personas datu apstrādes un uzglabāšanas noteikumi atrodami un noteikti vietnes www.veikalsdarzam.lv Privātuma politikā.

11.2. Pircējam, reģistrējoties interneta vietnē www.veikalsdarzam.lv , jānorāda sava personīgā informācija (vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese un pasūtījuma dati). Šī informācija tiek izmantota e-komercijas nolūkiem. Pircējs apzinās, ka šī informācija ir nepieciešama izvēlēto preču pasūtīšanai (pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei), un šādu datu neesamības gadījumā Pircējs nevarēs veikt pasūtījumu (t.i., noslēgt pirkuma līgumu).

11.3. Pārdevējs apstiprina, ka šie personas dati tiks izmantoti tikai e-komercijas nolūkos (t.i., Pircēja izvēlēto preču pasūtīšanai un piegādei no interneta vietnes www.veikalsdarzam.lv ). Nosacījumi šo datu likumīgai apstrādei - 6. pants 1. daļa b (t.i., personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu un izpildītu preču pirkšanas un pārdošanas līgumu ar Pircēju) un 6. pants 1. daļa c (t.i., personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Pārdevēja juridiskās saistības saglabāt šo līgumu un/vai apstiprinošos pierādījumus, ieskaitot pienākumu veikt uzskaiti). Šim nolūkam apstrādātie pircēja dati tiks izmantoti visu pirkuma līguma darbības laiku un tiks glabāti 10 gadus pēc pirkuma līguma pabeigšanas.

11.4. Pircējs apzinās, ka interneta vietne www.vietalsdarzam.lv pēc pasūtījuma veikšanas interneta veikalā var izmantot klienta norādīto kontaktinformāciju (e-pastu un/vai tālruni), lai nosūtītu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai pabeigtu pasūtījumu un/vai preces piegādi.

11.5. Pircējs ir informēts, ka, pasūtot preces interneta vietnē www.veikalsdarzam.lv , klienta sniegtie personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kas nodrošina paku piegādes pakalpojumus (piemēram, SIA “OMNIVA LV”, SIA “DPD Latvija”). Pircējs apzinās, ka, saņemot preci piegādes vietā, Pārdevējs un/vai trešās personas (SIA “OMNIVA LV”, SIA “DPD Latvija) var lūgt identificēt Pircēju un/vai tā pārstāvjus, lai pārliecinātos, ka preces tiek nodotas atbilstošajam saņēmējam. Pārdevējam un/vai trešajām personām (SIA “OMNIVA LV”, SIA “DPD Latvija) ir tiesības pieprasīt personas apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi, ID karti, jaunā izdevuma vadītāja apliecību). Pircējs apstiprina arī to, ka viņam vai viņa pārstāvjiem Pārdevējs un/vai trešā persona (SIA “OMNIVA LV”, SIA “DPD Latvija) preču izsniegšanas vietā var nokopēt vai piefiksēt Pircēja un/vai tā pārstāvja uzrādītā personas dokumenta detaļas (piemēram, konkrētā dokumenta numuru). Šo datu apstrāde (ieskaitot, bet ne tikai, datu pārsūtīšanu Pārdevējam) kalpo kā pierādījums pareizai un atbilstošai pasūtījuma piegādei.

11.6. Pircējs tiek informēts, ka viņa sniegtie personas dati var tikt nodoti trešajām personām (datu apstrādātājiem), kas palīdz administrēt konkrēto interneta vietni un/vai saglabāt tajā esošos datus. Šādas personas var būt datu bāzu programmatūras nodrošinātāji, datu bāzu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji, mākoņa pakalpojumu sniedzēji un tamlīdzīgi. Pircējs arī apzinās, ka viņa personas datus var nodot kompetentajām iestādēm un/vai tiesībaizsardzības aģentūrām (piemēram, tiesām, policijai vai citām uzraudzības iestādēm); juridisko un/vai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem; preču ražotājiem (pēcpārdošanas pakalpojumu gadījumā) utt. Tomēr tikai tad, ja to pieprasa piemērojamie likumi un tikai likumos paredzēto noteikumu kārtībā, un/vai lai nodrošinātu Pārdevēja tiesības, darbinieku un resursu drošības ievērošanu, lai nodrošinātu un/vai aizstāvētu likumīgās prasības.

11.7. Pārdevējs jūsu personas datu apstrādei piemēro un izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos aizsardzības pasākumus un risinājumus, lai nodrošinātu visu apstrādāto personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu izmantošanu vai nejaušu nozaudēšanu, izmainīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pasargātu no jebkāda cita veida neatļautas apstrādes.

11.8. Pircējs apstiprina, ka viņš (ja pircējs ir fiziska persona) un/vai viņa pārstāvji zina par savām datu apstrādes tiesībām:

11.8.1. pieprasīt, piekļūt un iegūt savu personas datu kopijas;

11.8.2. pieprasīt labot vai ierobežot savus personas datus, kas ir kļūdaini vai nepilnīgi;

11.8.3. pieprasīt dzēst vai ierobežot pārmērīgu vai nelikumīgu personas datu apstrādi;

11.8.4. nepiekrist savu personas datu apstrādei;

11.8.5. pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu pārsūtīti sistemātiskā, datorlasāmā formātā ("tiesības uz datu pārnesamību");

11.8.6. tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja apstrāde balstās uz datu apstrādes piekrišanu (saskaņā ar regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu). Datu subjekta piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību pirms atsaukšanas;

11.8.7. iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā (info@dvi.gov.lv).

11.9. Pircējs, atbilstoši apstiprinot savu identitāti, var izmantot savas iepriekš uzskaitītās tiesības, sazinoties ar pārdevēju pa e-pastu info@seklos.lt vai sūtot ierakstītu vēstuli uz adresi Valdeku iela 68/2 - 51, Rīga, LV-1058, Latvija.

11.10. Saņemot Pircēja pieprasījumu par datu aizsardzības tiesību izmantošanu, Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma datuma, jāsniedz atbilde uz norādīto e-pastu (ja vien Pircējs nav norādījis citādi). Atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita, 1 mēneša periodu vajadzības gadījumā var pagarināt par vēl vienu mēnesi (pēc 1 (pirmā) mēneša paziņojuma par pagarinājumu un konkrētās pagarināšanas iemesliem). Izmantojot savas datu apstrādes tiesības, jums tiks sniegta bezmaksas informācija. Tomēr, ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai nesamērīgs, it īpaši atkārtota satura gadījumos, Pārdevējs var iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām par pieprasītās informācijas sniegšanu vai saziņas veidu vai atteikšanos rīkoties pēc jūsu pieprasījuma.

11.11. Papildinformāciju par Pārdevēja personas datu aizsardzības un citiem personas datu noteikumiem, kas saistīti ar saziņu e-pastā, Pircējs var ieskatīties pārdevēja privātuma politikā vai interneta veikala (www.veikalsdarzam.lv) vietnē https://veikalsdarzam.lv/sikdatnes.

12.Informācijas sūtīšana

12.1. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus Klienta reģistrācijas veidlapai pa e-pastu vai SMS ar viņa norādīto tālruņa numuru;
12.2. Pircējs nosūta visus ziņojumus un jautājumus uz adresi, kas norādīta Pārdevēja e-veikala sadaļā "Kontakti".


13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
13.2. Latvijas Republikas likumi attiecas uz attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem.
13.3 Visi strīdi, kas rodas vai saistīti ar pirkšanas un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek apspriesti. Nespēju panākt vienošanos, domstarpības risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.